${properties.title}

LUNA ROSSA腕錶

海上傳奇與義大利卓越品牌緊密合作。 沛納海很榮幸能擔任第36屆美洲杯帆船賽紀錄挑戰者Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊的贊助商。